BUI

其它版本:

API for BUI 1.6.x

Show:

bui.viewport Class

默认引入BUI.js就会初始化整个视图缩放. 用于修改页面缩放比例,默认字体大小100px,手机端的字体大小大概在76px; 整个缩放是基于540视图处理.

Constructor

bui.viewport

(
 • size
 • base
)

Parameters:

 • size Number

  [默认页面的字体大小比例是100, bui会动态去计算该以多大展示]

 • base Number

  [设计稿大小基数540, bui会动态去计算该以多大展示]

Example:

  bui.ready(function(){
                      //强制页面缩小一半的比例显示
                      window.viewport = bui.viewport(50);
                    })
                  

Methods

height

()

获取视口的高度

Example:

    bui.ready(function(){
                              var height = window.viewport.height();
                            })
                        

ratio

()

获取高清屏的dpi

Example:

    bui.ready(function(){
                              var ratio = window.viewport.ratio();
                            })
                        

screenHeight

()

获取的屏幕高度分辨率

Example:

    bui.ready(function(){
                              var height = window.viewport.screenHeight();
                            })
                        

screenWidth

()

获取的屏幕宽度分辨率

Example:

    bui.ready(function(){
                              var width = window.viewport.screenWidth();
                            })
                        

width

()

获取视口的宽度

Example:

    bui.ready(function(){
                              var width = window.viewport.width();
                            })